Αρχεία Κατηγοριών: Τεχνικές Εκθέσεις

Τεχνικές Εκθέσεις

Οι τεχνικές εκθέσεις - γνωμοδοτήσεις αφορούν τη διατύπωση και τεκμηρίωση άποψης από την Εκο-Συμβουλευτική για συγκεκριμένο τεχνικό θέμα, πρόβλημα ή ερώτημα που θέτει ο πελάτης. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παράσχει όλα τα απαραίτητα δείγματα, στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες τα οποία απαιτούνται για την αντικειμενική και πλήρη κατανόηση και προσέγγιση του θέματος.
περισσότερα