Αναπτυξιακές Μελέτες

Η κατάρτιση της αναπτυξιακής μελέτης ενός οργανισμού στοχεύει στην εκτίμηση των δυναμικά μεταβαλλόμενων αναγκών του, στην εκπόνηση σχεδίου κάλυψης αυτών των αναγκών και στην διαρκή επισκόπηση της πορείας υλοποίησής του.

Η αναπτυξιακή μελέτη περιλαμβάνει καταρχήν την επισκόπηση των ιστορικών στοιχείων του οργανισμού, την ανάλυση και αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του, την συνοπτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική και στο σχετικό νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, εξετάζονται τα κοινωνικά-οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής επιρροής του οργανισμού, σκιαγραφούνται οι ευκαιρίες εξέλιξης και οι δυνατότητες ανάπτυξης του, διερευνώνται οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των πόρων και των έργων αναβάθμισής του. Γίνεται επίσης ανάλυση και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος, καταγραφή των υποδομών, της οργανωτικής δομής, των λειτουργικών προβλημάτων και σύντομη αξιολόγηση δυνατών και αδύνατων σημείων του. Επιπλέον πραγματοποιείται καταγραφή των οικονομικών στοιχείων λειτουργίας του οργανισμού. Τέλος παρουσιάζεται ένα στρατηγικό πλαίσιο λειτουργίας, όπου τίθενται οι γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την αξιοποίηση και προώθηση του οργανισμού, μέρος του οποίου είναι το Σχέδιο Εκμετάλλευσης Χώρων και Περιοχών.

Η αναπτυξιακή μελέτη υποστηρίζει ιδιωτικούς οργανισμούς, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην προώθηση των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, μέσα από την κατάρτιση και παρακολούθηση μιας έγκαιρης, επιστημονικά δομημένης αναπτυξιακής μελέτης .

Κανένα Σχόλιο Ακόμη.

Κάντε ένα Σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεμένος για να κάνετε ένα σχόλιο.