Μελέτες Δασικής Αναψυχής

Οι μελέτες δασικής αναψυχής συντάσσονται σύμφωνα με την Υ.Α 66102/970/23-2-1995(ΦΕΚ 170/14-3-1995/Τ.Β) με θέμα ''Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της Χώρας'' και τις τεχνικές προδιαγραφές με αριθμό 169694 / 6997 / 17-10-1983 Εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας που αφορά «Οδηγίες συντάξεως μελετών διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών και χώρων υπαίθριας αναψυχής».

Σκοπός των μελετών Δασικής Αναψυχής είναι:

  • Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της βιοκοινωνικής και τοπογραφικής διαμόρφωσης που παρουσιάζει το δάσος.
  • Η διαφύλαξη των πολύτιμων οικολογικών αξιών του δάσους και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας του εν λόγω οικοσυστήματος.
  • Η ανάδειξη των τοπιολογικών και φυσικών στοιχείων του δάσους καθιστώντας το ιδιαίτερης αισθητικής αξίας και η υποστήριξη της τοπικής αειφορικής ανάπτυξης προσφέροντας άμεσα, ποικιλία και ποιότητα δραστηριοτήτων αναψυχής εξασφαλίζοντας τη σωματική και ψυχική υγεία του επισκέπτη.
  • Η ικανοποίηση αναγκών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σύγχρονου ανθρώπου όπου μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων έργων που θα παρέχουν ευκολίες για λόγους εκπαίδευσης και αγωγής (περιβαλλοντικά μονοπάτια) είναι δυνατό να εξελιχθεί το δάσος σε άριστο υπαίθριο σχολείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και γνώσης.

Κανένα Σχόλιο Ακόμη.

Κάντε ένα Σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεμένος για να κάνετε ένα σχόλιο.