Αρχεία Κατηγοριών: Μελέτες Δασικής Αναψυχής

Μελέτες Δασικής Αναψυχής

Οι μελέτες δασικής αναψυχής συντάσσονται σύμφωνα με την Υ.Α 66102/970/23-2-1995(ΦΕΚ 170/14-3-1995/Τ.Β) με θέμα ''Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της Χώρας'' και τις τεχνικές προδιαγραφές με αριθμό 169694 / 6997 / 17-10-1983 Εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας που αφορά «Οδηγίες συντάξεως μελετών διαχείρισης προστατευόμενων…
περισσότερα