Αρχεία Κατηγοριών: Μελέτες Διαχείρισης Δασών

Mελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

Πρόκειται για εξειδικευμένη Μελέτη, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η οποία εκπονείται συμπληρωματικά όταν το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή και των ειδών που την απαρτίζουν.
περισσότερα

Μελέτες Διαχείρισης Δασών

Μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που αποσκοπούν στην ενιαία διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, με βασικό κριτήριο την διασφάλιση της ισορροπίας και της παραγωγικής εξέλιξης τους, καθώς και την αέναη διαχρονικά διατήρηση της φυσικής τους λειτουργίας. (περισσότερα…)
περισσότερα