Εφαρμογή Κανονισμού Ξυλείας (Ε.Ε.) 995/2010 (EUTR)

Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας του ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά». Στόχος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας. Ως «νόμιμη» ξυλεία ορίζεται η ξυλεία που παράγεται σε συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η συγκομιδή της.

Για την εφαρμογή του Κανονισμού θεσμοθετούνται με την παραπάνω ΚΥΑ, κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας εντός των Δ/νσεων Δασών.

Βάσει της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης του Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αρχής Κανονισμού Ξυλείας εντός έξι μηνών και με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016 (παράταση έως 30-09-2016). Οι υπόχρεοι εγγραφής οφείλουν μέχρι τότε, να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση ανάλογα δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα.

Στο Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης υπόχρεοι εγγραφής είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. (Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές, εμπορικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις ).

Στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί όπως βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη – προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων στα ανωτέρω Μητρώα  εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται στους υπόχρεους εγγραφής διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Η Eco-Symvouleutiki σε συνεργασία με εγκεκριμένο από την Ε.Ε. φορέα παρακολούθησης, σας εξασφαλίζει με την παροχή συστήματος Δέουσας Επιμέλειας έναντι οποιοδήποτε ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα Σχόλια είναι Κλεισμένα.