Αρχεία Κατηγοριών: Περιβαλλοντολογικές Μελέτες

Mελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

Πρόκειται για εξειδικευμένη Μελέτη, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η οποία εκπονείται συμπληρωματικά όταν το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή και των ειδών που την απαρτίζουν.
περισσότερα

Περιβαλλοντολογικές μελέτες

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), περιλαμβάνουν την περιγραφή του έργου, του σχετικού νομικού πλαισίου, της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, των ενδεχόμενων επιπτώσεων, καθώς και εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις ή περιορισμούς με τους οποίους το έργο πρέπει να λειτουργήσει και να κατασκευαστεί.
περισσότερα